woensdag 15 oktober 2008

De rapportage 1

De eerder genoemde rapportage De sociaalkulturele kenmerken van de woonkern Stompwijk in de gemeente Leidschendam van H.M. Zaalberg uit 1972 is al weer terug naar de bibliotheek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het rapport is een typisch product uit die 'hektiese' jaren rond de overgang van de jaren zestig naar de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het taalgebruik is inmiddels wat achterhaald en de spelling ook.

Toch is het niet alleen dat taalgebruik of die spelling waarover ik mij zo nu en dan verwonderde. Het is vooral datgene wat wij allemaal eigenlijk allemaal wel weten en dat al sinds 1972 alleen met de mond werd beleden: samenwerking tussen gemeente en bewoners om gezamenlijk tot bepaalde beleidsbeslissingen te komen. Toegegeven daar is de laatste paar jaren wel wat verbetering waar te nemen -u weet wel, de Stompwijkse methode- maar er is sinds die vroege jaren zeventig toch heel wat water door de Vliet gestroomd voordat het zover was.

Uit de rapportage komt een beeld naar voren van Stompwijk en de Stompwijkers. De allochtone Stompwijker en de autochtone Stompwijker om precies te zijn. Kort samengevat en misschien ook kort door de bocht, de allochtone Stompwijker vond de autochtone Stompwijker maar ouderwets, ingedut, met weinig tevreden, in zich zelf gekeerd en ga zo maar verder. Ter illustratie, tijdens een gesprek tussen gemeente en een stel allochtone Stompwijkers, meldden de laatsten: "meerdere mensen ervaren dat in Stompwijk een normaal leefklimaat ontbreekt" (p. 9).

Maar ook de gemeente liet zich niet onbetuigd! Wat te denken van de volgende observatie naar aanleiding van een discussie over de uitbreiding van het tuinbouwgebied: "Bovendien acht men een bevriezing van de tot nu toe mogelijke tuinbouwvestiging (er is reeds 35 ha gerealiseerd) niet verantwoord omdat de bestaande nederzetting te klein is om levensvatbaarheid te krijgen" (p. 22). Nederzetting! Het staat er echt! Alsof Stompwijk toendertijd een vlek in de rimboe was, bewoond met inboorlingen die in het beste geval slechts een schaamlapje droegen, alleen tot tien konden tellen en niet verder en maar drie woorden hadden voor miljoenen kleuren. Badinerend is het woord, geloof ik, dat hier van toepassing is.

Wordt vervolgd!

donderdag 2 oktober 2008

Geschiedenis

Bij het woord 'geschiedenis' denk ik altijd aan een periode of gebeurtenis van lang, lang geleden. In ieder geval iets van voor 1955, mijn geboortejaar. Zo redenerend is dat wat in 1972 gebeurde ook geschiedenis voor iemand die na 1972 is geboren. Toch mag de conclusie niet zijn dat een vroegere gebeurtenis voor de een geschiedenis is en voor de ander niet.

Dat wat beschreven is in een rapportage uit 1972 met de welluidende titel "De sociaal-kulturele kenmerken van de woonkern STOMPWIJK in de gemeente Leidschendam" is dus (deels) geschiedenis. Niet alles, want "sociaal-kulturele kenmerken" zegt dus niet alles over geschiedenis. Het biedt slechts aanknopingspunten voor een historische beschrijving.

En dat laatste is nu juist zo leuk aan dit rapport. Stukjes geschiedenis die ik kan staven! Ruim 35 jaar geleden geschreven en dat wat geschreven is, is herkenbaar want je doet als bewoner van het toenmalige Stomwijk mee in dit rapport.

In de navolgende bijdragen zal ik de meest in het oog springende zaken uit dit rapport noemen en bespreken. Ik kijk er nu al naar uit!

Voor diegenen die een verantwoorde bibliografische beschrijving willen, hier is tie:

De sociaalkulturele kenmerken van de woonkern Stompwijk in de gemeente Leidschendam /H.M. Zaalberg . - Den Haag, 1972. - 84 p. : ill. ; 29 cm. - (Provinciaal opbouworgaan / Stichting voor Maatschappelijk opbouwwerk in Zuid-Holland, Den Haag ; 40)

Het rapport wordt bewaard in de bibliotheek van de Erasmus Universiteit. En ik mag aannemen ook in het documentatiecentrum van de gemeente Leidschendam - Voorburg?

woensdag 23 juli 2008

Veren in je gat!

Zojuist de Nieuwsbrief Stompwijk, nr. 1 - juli 2008 in de bus gekregen. De nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Leidschendam-Voorburg en is natuurlijk bedoeld om de bewoners van het buurtschap Stompwijk te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de gebiedsvisie met de welluidende naam "Een vitale kern in het Groene Hart". Voor buitenstaanders die de nieuwsbrief niet hebben, ik heb helaas op de website de brief nog niet kunnen terugvinden

Een nuttige nieuwsbrief, want we lezen over de projecten (7 stuks in totaal) en de programmateams (3 stuks: buitengebied, ondernemen & infrastructuur en voorzieningen & wonen). En de manier van werken wordt voor de zoveelste keer uit de doeken gedaan. Kortom de nieuwsbrief is informatief en verhelderend, maar op een punt blijven we in het ongewisse: er ontbreekt een tijdpad. Alleen november 2008 wordt genoemd als moment in dit alles, november 2008 is een belangrijke mijlpaal, want dan gaat de gemeenteraad weloverwogen keuzes maken! Ik begrijp Aad Hogervorst, toch betrokken bij het een en ander, als hij zegt in deze nieuwsbrief: "de besluitvorming [had] best wat sneller mogen gaan".

Tot slot moet mij nog wat van het hart. Bij het doorlezen van de nieuwsbrief kreeg ik het gevoel dat er wel wat overdreven met stroop werd gesmeerd, er worden heel wat veren in de Stompwijkse gat gestoken. Ik denk dan: "moet er iets worden weggemasseerd of zo?" of misschien zelfs: "nu geven we een stuk of 25 complimentjes aan het adres van die Stompwijkers en dan straks toch maar geen rondweg".

maandag 21 juli 2008

Een presentatie van foto's uit Stompwijk

Kwam een mooi stukje gereedschap tegen om foto's te tonen. Kijk er eens naar zou ik zeggen.

Vlonderpop zeer geslaagd!


Afgelopen zondag, 20 juli 2008, was het nu voor de tweede keer gehouden, vlonderpop festivalletje een groot succes. Met groot enthousiasme lieten de bands het toegestroomde publiek genieten van hun optredens. Een enkel (hoos)buitje mocht de pret niet drukken!

In 2007 organiseerde Gert Janson en zijn buren Gerard en Hilde Pardon op de tegen het water gebouwde vlonder voor hun huizen een optreden van enkele bands -of was het er maar één?- tijdens de beroemde Stomwpijkse kermisdagen. Kennelijk viel dat zo goed in de smaak dat hij en zijn buren ook dit jaar weer een vlonderpop organiseerden.

Een beetje uitgebreider dat wel. Een beetje? Welnee, een en ander werd groots aangepakt. De vlonder werd tijdelijk verlengd, er werden partytenten opgebouwd en verankerd, de brug werd ontruimd, het podium opgebouwd en een iets oudere buurman nam -op eigen initiatief, laat dat duidelijk zijn- de benen. De Stompwijkse tamtam deed de rest: Vlonderpop editie 2008, optredende bands "Hekking B Band" en "The Dudes"

Ik vermoed dat er omstreeks 4uur wel zo'n 100 man publiek was toegestroomd; de voortuinen waren volgepakt, de brug ook en zelfs op de straat stond publiek. Het voorbij keutelende verkeer (het was druk en de kwaliteit van het plaveisel is ook niet je dat), zorgde nog voor extra belangstelling voor de perfecte optredens.

Op een gegeven moment moest het enthousiaste publiek op de brug toch tot iets meer rust worden gemaand want die zaalde vervaarlijk door tijdens het op en neer springen. Bij dit alles hield de hond des huizes -Tankie- zich erg rustig, zo nu en dan struinde zij eens rond op het podium, snuffelde aan trom en microfoonstandaard en veegde haar achterwerk eens af aan het gelegde tapijtje.

Ook voor de inwendige mens werd goed gezorgd, familie had voor diverse emmers salade gezorgd, onze Stompwijkse topper visroken zette het publiek in de rook, maar dat nam ieder voor lief, want er was wel perfect gerookte rode poon en kabeljauw, de haring ontbrak natuurlijk ook niet en natuurlijk was er net voldoende drank, met en zonder alcohol. Schrijver dezes werd nog vergast op een uitermate goed gekoelde groentensap, want hij moest nog sturen.

Tot slot. Er werd gefotografeerd en gefilmd. Wat zou het leuk zijn als die filmpjes beschikbaar kwamen voor het grote publiek? Moet kunnen, toch? Voor een stuk of wat foto's van de optredende bands kan ik gelukkig verwijzen naar de door mij op flickr geplaatste foto's. Een daarvan staat hierboven, rechts geen kamerplanten, maar rietplanten naast de vlonder.

zondag 20 juli 2008

Waterbodem van de Stompwijkse Vaart


Op 11 april jongstleden werd alhier verhaald over het grootschalige baggerproject van Hoogheemraadschap Rijnland . Ik was toen nieuwsgierig naar de stand van zaken hieromtrent in Stompwijk. Ik deed, een beetje brutaal misschien, de suggestie om de eventueel opgehaalde bagger maar gewoon uit te rijden. Dat was misschien toch ietsjes te voorbarig.

Niet alleen de waterhuishouding is belangrijk, het water moet immers vlot afgevoerd worden, ook de kwaliteit van de waterbodem, zeg maar de bagger onderin de slot, is van wezenlijk belang. En laat nou toch de kwaliteit van de waterbodem van de Stompwijkse vaart gemeten zijn! Op maar liefst zo'n 8 a 10 punten hebben de deskundigen van Rijnland in de waterbodem zitten wroeten om de kwaliteit eens vast te stellen.

In het kaartje hierboven is dat duidelijk te zien. Bijna alle plekken in de Stompwijkse vaart zijn ingedeeld in klasse twee. Ik kan niet zomaar zeggen of dat nu goed of slecht is. Een troostrijke gedachte is dat het kwaliteitsniveau ergens in de midenmoot zit. Niet goed, niet slecht dus. Maar hoe goed is 'nietgoed/nietslecht' eigenlijk? De geinteresseerde kan terecht bij een precies rapportje per meetpunt en dat ziet er soms alarmerend uit! Er zit verdorie zoveel olie in die waterbodem op de plek waar ik een rood pijltje heb gezet, dat van een brandstof crisis geen sprake kan zijn, maar liefst bijna 264 mg per kilo bagger bestaat uit olie!

Tis toch de moeite waard om zo nu en dan eens te kijken op die Rijnland Website: http://www.rijnland.net

dinsdag 8 juli 2008

Het Dorpswapen

Stompwijk : dorp van het dorstige hert. Dit is de titel van het boek over de Stompwijkse geschiedenis ooit geschreven door de heer C.J. Schalken toentertijd (1986) hoofd van de school alhier. Ik moest aan dit boek denken toen ik in een overlijdensadvertentie in het Nederlands Dagblad de zinssnede  “Als een hert dat verlangt naar water” zag staan. In een berijming ergens uit de achttiende eeuw luidt het volledige vers “Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!” en dat vind ik toch mooier! De tekst is te vinden in Psalm 42,2.

Het beeld dat men krijgt bij deze zin is ooit gekozen tot wapen van de gemeente Stompwijk; volgens Schalken, p. 3-4 in genoemd boek. Zie hier ook voor wat meer achtergrond informatie.

Waarom dit oude nieuws hier herhalen? Omdat de tekst in deze blog terechtgekomen is via een email. Niet onmiddellijk gepubliceerd, maar in de wachtrij gezet, zodat er nog wat aan veranderd kan worden.

Een fantastische mogelijkheid, want terwijl je zo wat zit te surfen of aan het werk bent, heb je een eenvoudige mogelijkheid even een kattebelletje, een ideetje of misschien zelfs een volledige tekst op te sturen naar de blog. Velen onder ons hebben constant een email programma openstaan, dus is het een makkie even een tekstje op te sturen. Ga het zeker vaker gebruiken

Als u als trouwe lezer van deze blog trouwens de behoefte voelt om zo nu en dan ook eens een tekstje bij te dragen, neem dan contact op met de redactie van de Dorpssketting onder verwijzing naar deze blog. Zij zorgen er dan voor dat u dat emailadres krijgt. Makkelijk zat! Bedenk wel dat er altijd nog een redacteur tussen zit! We zitten niet te wachten op spam natuurlijk.

maandag 23 juni 2008

Nieuwsblad Zoetermeer & Stompwijk.

Sinds een tijdje ontvangt iedere Stompwijker naast de onvolprezen weekbladen 'De Dorpsketting', 'Het Krantje' en de 'Leidschendammer' nu ook het 'Nieuwsblad Zoetermeer'. Terecht vind ik. Niet omdat het zo'n geweldig blad is, ik zou dat niet weten, want om nou te zeggen dat ik dat blad altijd nauwkeurig lees, neuh... Dat doe ik trouwens ook niet met 'Het Krantje' en de 'Leidschendammer'. Maar, omdat het een inkijkje oplevert bij de buren. Ik scan die krantjes, of anders gezegd ik lees diagonaal of nog anders ik snel de koppen, gewoon om te kijken of er nog wat te gluren valt.

En zo viel mijn oog op de bijdrage uit 19-6-2008, op blz. 3 met de titel "Commissie toont bezwaren tegen conceptvisie Buytenpark" en de boventitel "Wethouder Emmens op vakantie met huiswerk". Want er waren niet alleen bezwaren, de hele visie is teruggenomen wegens onvoldoende steun voor de in de visie genoemde plannen met het park Buytenpark. En waarom heb ik deze bijdrage nu wel geheel gelezen?

Omdat half Stompwijk tegen dat park aankijkt. Een park met 'bergen', met leuke wandel- en bikemogelijkheden en SnowWorld. En dat ziet er toch fantastisch uit? Ooit werd eens toegezegd dat die skihelling aan het zicht zou worden onttrokken door groen, erg hoge bomen en struiken dus. Maar hoe je het ook wendt of keert, ik zie dat foeilelijke ding zo tussen de huizen en tuinen door overal weer opduiken. Niks groen dus, sterker nog, als het aan SnowWorld ligt nog wat extra horizonvervuiling, want er moet een vierde baan komen. Het lijkt verdorie Schiphol wel! Maar goed, dat plan is voorlopig van tafel, maar vast niet onder het tapijt geveegd.

Want hoe gaat dat? De tekeningen en schetsen gaan een eigen leven leiden en zullen ongetwijfeld weer opduiken in zogenaamde alternatieven. Zo zou SnowWorld bijvoorbeeld zonder meer akkoord kunnen gaan met de uitbreiding van de begraafplaats/crematorium in ruil voor toestemming die vierde landsingsbaan (er zijn varianten bekeken met zelfs een lengte van 550 meter) aan te mogen leggen. Het is een denkbaar scenario, geen bestaand, zeg ik maar even voor de duidelijkheid.

In het artikel stond ook dat Simone Diegenbach, landschapsarchitect, een presentatie hield over het park. Die presentatie zou ook op de site van Zoetermeer staan. Dus onmiddellijk even een bezoekje gebracht aan www.zoetermeer.nl en me vervolgens suf gezocht naar die presentatie, ik ben toch, jandulleme, Google niet. Google gaf mij namelijk wel de url: www.zoetermeer.nl/buytenpark/visie_buytenpark_concept.pdf, een prachtig document met mooie kleurige plaatjes van het park, maar wel bijna 50 bladzijden lang! Dat moet een hele zit voor de commissievergadering zijn geweest!

En in die presentatie de eerder genoemde tekeningen en schetsen: Ik geef er hier twee, op het gevaar af dat Mw. Diegenbach mij terugfluit, want ik heb ze uit het PDF document gevist.

Als de heer Emmens op vakantie is en de plannen uit zijn reiskoffer opdiept en misschien ook nog kijkt naar de op een beveiligde USB stick geplaatste pdf-file van Mw. Diegenbach, hoop ik dat hij ook aan de belendende woongebieden denkt die buiten de Zoetermeerse gemeentegrenzen liggen. Een hoop die waarschijnlijk tevergeefs is.

donderdag 12 juni 2008

Leesvoer

En daar vielen zij dan de afgelopen dagen op de deurmat. De Dorpsketting natuurlijk, Het Krantje en Erf Goed Nieuws.

Om met de eerste te beginnen. Een rommeltje zegt de redactie zelf. Nou voor deze ene keer dan, want die redactie had natuurlijk wel een goed excuus; voetbal. Veel erg schokkende dingen staan er dit keer niet in, of het moet het 35 jarig jubileum van De Blesruiters zijn! Er wordt maar liefst uitgepakt met 9 spellen en wat opvalt: d'r is geen rol voor het paard in de spellen weggelegd. Een persoonlijke noot: zo mag ik het graag zien!
Misplaatste hilariteit misschien bij het bekijken van de advertentie van "J. Boer Uitvaartverzorging". Wat doet die foto van dat ringsteken in deze advertentie?

Het Krantje dan. Een geduchte concurrent van de Dorpsketting. Ikzelf scan Het Krantje altijd op zoek naar nieuws over het Stompwijkse. Een enkel keertje staat er dan wat in, vrij regelmatig bij de politieberichten. Twee opvallende dingen dit keer, althans wat mij betreft.
Net als in de Dorpsketting een advertentie van 'Miscoot' het jonge bedrijf van dorpsgenoot Michel de Winter (22 jaar oud alweer). Paginavullend maar liefst! Waar blijft die paginavullende advertentie in de Dorpsketting Michel?
Het andere iets minder opvallende bericht gaat over een onderzoek van een studente, waarin wordt aangetoond dat, ik citeer " Het Krantje het best gelezen en gewaardeerd" wordt. Een mooie lijst, waar menig middelbaar scholier enthousiast over zou zijn, een 7,8 (mag afgerond worden naar 8) voor de kwaliteit en een 7,9 (mag ook een 8 worden) voor de bezorging. Van de vragenlijst werden maar liefst 5000 exemplaren verspreid en daar kwamen 730 ingevulde lijsten van terug. Dat is inderdaad een goede score! Nu heb ik het onderzoek natuurlijk niet gezien, maar ik word altijd zo nieuwsgiereig naar de Stompwijkse inbreng in dit alles. Zijn we hier net zo enthousiast als elders in de gemeente, hoeveel enquetes werden er vanuit Stompwijk teruggestuurd, is er ook gekeken naar wijk of buurt verschillen? Niets van dit alles in de rapportage in Het Krantje. Jammer!

En dan tot slot een uitgave van de Vereniging Erfgoed Leidschendam, Erf Goed Nieuws 16,1. In dit blad, dat zo'n twee keer per jaar verschijnt, bijdragen over de Leidschendamse geschiedenis en cultuurhistorie, of dat nu familiegeschiedenissen zijn, studies over de historie van gebouwen of bedrijven, kunstvoorwerpen ga zo maar verder. De Stompwijkse inbreng in dit blad is niet gering! Jos Teunissen voert al jaren de redactie, dat is hem terecht toevertrouwd, en een enkel keertje ook iets over Stompwijk. Dit keer een bijdrage van Aad Janson, hoewel hij zich niet kon herinneren recentelijk iets aangeleverd te hebben. Het is een tekst die ook te vinden is op de website van Aad Janson, www.aadjanson.nl, en die handelt over de betekenis van de naam "Stompwijk". De tekst is met enige ironie ontstaan (zie aldaar), niets serieus, maar gewoon aardig.
Is dat dan erg, het hergebruiken van tekst? Velen zullen denken, ja natuurlijk en woorden als intelectueel eigendom, copyright en zo schieten in het hoofd. Maar wie goed kijkt op de site van Aad Janson, ziet daar linksonder zo'n 'cc' ikoontje. En dit ikoontje houdt in feite niks anders in dat ieder van de site mag halen wat hij wil. Het is natuurlijk wel chic om toch even de herkomst en auteur te vermelden in dergelijke gevallen, maar zelfs dat hoeft niet. De redacteur van Erf Goed Nieuws heeft chic gehandeld. Netjes. Enne, hoe meer die tekst gelezen wordt, hoe beter, toch? Dus, Dorpsketting......

Nu schiet me weer wat te binnen. In het Krantje, ik heb het er weer even bijgepakt, ook een artikel over de Vereniging Erfgoed Leidschendam. Er is een nieuw bestuur, zie foto in de krant en natuurlijk is er in dit artikel ook ruimte vrijgemaakt voor op handen zijnde sloop van 'Huize Buitenlust'. Voor meer informatie over Huize Buitenlust, zie de jongste Erf Goed Nieuws met daarin een uitvoerige bijdrage over de geschiedenis van Huize Buitenlust. Het is echt de moeite waard lid te worden van die club

woensdag 28 mei 2008

DK blog mobiel

Toen ik een tijdje terug de blog maakte over de jaarvergadering bedacht ik me dat ik eigenlijk nog nooit een foto uit de blog had gezien op mijn ipod-touch. Meteen geprobeerd, want rechts op deze pagina staat een link naar onderhavige blog op een zogenaamd 'mobile device', dus een mobieltje met internetvoorziening of een ipod(-touch of telefoon) of zoiets. Viel mij reusachtig mee!

Mijn ipod touch loopt gewoon mee in mijn lokale netwerkje, zie de rode ellips linksboven, en met de browser is eenvoudig een link te maken naar de desbetreffende site. Het resultaat is hierboven links en rechts te bekijken, duidelijk leesbare titels en -op het tweede plaatje- een duidelijke foto. We herkennen Sjaak heel gemakkelijk, voor de zekerheid heb ik er nog een pijltje bijgezet dat wijst naar de glimlach van Sjaak, duidelijk ingenomen met zijn fles. Of was hij nog met zijn gedachten bij het incident, even eerder, waarbij hij bijna zelf de bij de fles horende kaart had ondertekend. Duidelijk zichtbaar zijn ook de vingerafdrukken, maar het ding is niet voor niets een ipod-TOUCH